Kolompia

(Aluwataanüsü sünainje Kolomwia)
Kolompia
Wanteera Kolompia Escudo Kolompia
Colombia (orthographic projection).svg
Alijunapiapa'a mulo'usuka {{{alijunapiapa'a mulo'usuka}}}
Wayuuirua sulu'u {{{je'rashin_wayuuirua_sulu'u}}}
Miichi eere na ekiipü'ükana {{{miichi eere na ekiipü'ükana}}}
Anüiki aashajaanüka {{{anüiki aashajaanüka}}}
Nanülia na cheje'ewaliikana {{{nanülia na cheje'ewaliikana}}}
Ekiipü'ükai müinma yaa {{{ekiipü'ükai müinma yaa}}}
Natneetse Peesü kolompiaje'ewolu
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai n/d
Saja'apüin mmakalü n/d
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u:
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: n/d
Koorika postaala münaka: n/d
Nayaawase süpüla kachuweera: n/d
Nayaawase sulu'u internet: n/d


Mmakat Kolompia (alijunaiki: República de Colombia) shia wane mma saa'uje Ameerika eein sotpa'a palaaka kariwe, kot'tusu sulu'u supüshua'a Mmakat saainjuin Kolomwia, eein outkajain sütchin otta eere alu'uwataanüin sukuaippa mmakat jia alijunapiapa'a Wokotaa eein antirain wayuu siia alijuna; sumioüshe mmakat shia 2.070.408 Km2 sa'ata sakasü Mma shia 1.141.748 km2, otta müsia shi'ipaje 928.660 km2 sunainjesü wuinka. Sa'ato'üje sunainje mmakat antirasü sumaa Nikaraawa siia Wenesueela.

Wuimpeje antirasü sumaa Wenesueela siia Wurasiirü, chaa uucheje sumaa Peruu siia Ekuwatoorü otta wopujee antirasü sumaa Panamaa; antiraka sumaa sakaa wuinka shiia Panamaa, Koosüta Riika, Ontuura, Jamaika, Aitii, Mma Mulo'usu Tominikaana siia Wenesueela.

Kolompia káamanasü piama palaairúa wopumüin sumaa wuinka Oceano Pacifico siia chejerúu sumaa Palaa Caribe; Kolomwia shiia pienchipü mmakat kamanakat mioü maá yaa Ameerika Uuchimüin, kepiakaa sulü shiia 46 miyon (Pienchii Shiki sumaa aipirua miyon), shiia apünuinsuka suchikeje Wurasiirü siia Meejiko sunain mainma kepiaka sulü. Chaa Kolomwia ees 32 Apünuin Shiki sumaa piama mma'ipa (32 Departamentos), siia mmakat mioü Bogota ein outkajusu sutchen Kolomwia, tü mma'ipa ees alüwatakaa so'ü, achajanushi alatapaa pienchi juyaa. Tü miüska mma'ipa shiia Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, Buenaventura, Medellín, Turbo siia Tumaco. Suu'main Kusinaa chaa Kolomwia antusu sunain 30.845.231 hab, tuirúa shiia mioüska Amazonas, El Cauca, La Guajira, Guaviare, Vaupés siia waneirú. Kolomwia arajunashatasu kajamüin shiia atpajaka kepein, karwoon, kakuna, siika.

Maapa Kolomwiajatü.

Suchukuwaje Mma'ipakat sulü Kolomwia Editar

Sulü Mmakat Kolomwia ees 32 (Apünüin shiiki sumaa piama) mma'ipakat, wanee outkapüle mma jee tü shiia alijunapiapa'a Wokotaa. Tü mma'ipakat alüwatasu so'ü sukuwaitpaa shimiwa, ees Kontitusionka Mma'ipakatpüle sumana.

Mma'ipakat Editar

Sunulia Mma'ipakat Alijunapiapa'a Sunulia Alijunapiapa'a
Amasoona Letiisia Antiookia Meteyiin
Araaukat Araaukat Atülaantika Parankiiya
Woliiwat Kattajeena Woyakaat Tuunüjat
Kaalütaa Manisaale Kaketaa Püloreensia
Kasanaare Yopaalü Kaau'kaa Popayaan
Sesaarü Wayetupaarü Chokoo Kipütoo
Koorütowat Monteriia Kuntinamaatka Wokotaa
Kuwainiia Puetta Iniirita Kuwawiaare San Josee chaa Kuwawiaare
Wuiila Neeiwa Wajiira Süchimma
Makütaleena Santa Matta Meeta Wiyawiseensia
Nariiña San Juaan chaa Pasta Santanteerü Palaamüin Kuukutat
Putumaaya Mokooa Kintiia Arümeenia
Risaraalüta Pereeirat San Antüreesü jee Pürowiteensia San Antüreesü
Santanteerü Wukaramaanka Suuküree Sinseleeja
Toliima Iwakeet Wayee jünain Kaau'kaa Kaali
Waupeesü Mituu Wichaata Puetta Kareeña


Suchikeje Kolomwia:

  • Ein outkawa Mmakat: Wokota
  • Sunülia: Mmakat Kolomwia (República de Colombia)
  • Anüiki: Alijunaiki
  • Densidad: 41 hab/km²
  • Jeraan kepiaka sulü: 46 Millones de Habitantes (Pienchii Shiki sumaa aipirua Miyon)
  • Sütnetshe: Peesü kolompiaje'ewolu
  • Malüwataausalüirua Internet: CO.