Wikiakuaipa

jia wanee ansikülopeetia taashisü

Wikipeetia (alijunaiki: Wikipedia) jia wanee ansikülopeetia taashisü. Sumüinsu Fundasionko Wikimeetia; —shiiajasü wanee Outkajapüle majutsapüle. Sushajüinka sulatirüin tü 20 miyonka ashajalaa anainwa 282 anüiki soouka mmakat, tü ashajalaa sushajüin eke ein soou mmakat supüshuwale, tü ashajunaka antunusu anain sutuma eke ein; tü makaa akumujunusu so'ü kai 15 Eneero so'ü juyaa 2001 nutuma chii alijunakai Jimmy Wales siia Larry Sanger, joolü tü ansikülopeetia shiia erajanakaa'main sutuma eke ein ekerolüin sulü Internet.

Ee'iyalaaya a'laülaasü Wiikipeetiajatü.

Sunainjee sukumujunüin Wikipeetia amioüjasu suliia waneeirü ansikülopeetia sulü Internet, joolü antunusu anain ein tü poloo alüpüna walekerü, arajunaka'main soou mmakat. Sutuma müin shiia eipaa sunainjeka supüla ainja jeketü aa'innajatü.

Sa'akaje 285 anaatiaa'puna, 17 (Poloo akaratshi) anüiki sulatirüin 300.000 ashajalaa; tü shiiairüa Inküleenaiki, Aleman'naiki, Püranseenaiki, Italiaananaiki, Pülaakanaiki, Alijunaiki, Japüneenaiki, Ruusanaiki, Neerlanteenaiki, Pottukesünaiki, Chinaanüiki, Suekaanaiki, Wietnamiitanaiki, Uküranianaanaiki, Katalaan'naiki, Norüekoonaiki siia Finnesünaiki .

Suchukuwaje SukuwaitpaaEditar

Ees 3 (apünuin) achukuwaje so'ü tü aa'innajatü Wikipeetia, aküjaaka achiiki tü sain'raka sulü tü walekerü. Tü sunuikipüle shiia «Tü Ansikülopeetia Taashisü anaaka apüla anaataa» münusu 3 sunainjeka:

  1. Shiia wanee ansikülopeetia, münusuka müin sain wanee akaaliijiaa kapülajaka akotchajaa, anajawa, siia alüwata achikiimajaatü müinka kakumajiasü anaain.
  2. Jia wanee Wiki, ees supülain anaatüna sutuma eke ein.
  3. Tü sulü'jatüü jutatüsu sumüin eke ein ere'ein.

Sutuma nü'nüiki chii akumajakai Jimmy Wales tü aa'innajatüka shiiasu «Wanee ayatawaa supüla ainjanaa siia ei'tajaa wanee ansikülopeetia taashisü, anaashatain'jatü sumüin alijuna soou mmakat supüshuwale, sunain sunüiki» tü makaa supülasu «Akumaja wanee mmakat ein tü alijunakalirua ekerolüin anainwa achikiimajaatü taashisü». Tü makaa ainjunusu sulü wanee waleketpüleeirua Wikimedia.org sukaa wanee ejeketüjaaya (inküleenaiki: Software).