Akotchajülee sünülia:Alijunaiki

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Alijunaiki"

Tüseenaka 3 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supüshua'a sünainjee 3.