Akatkulaajiapana (alijunaiki: Hoja de cálculo) shiia wanee püroküraama eere anain supüla akümajiaa anaaka apüla awanajaa tü atijaaya numeraa otta müsia ashajiapüle'numeraa , antunusu anain müin saa'in wanee tapüla aainjushi müinka wanee Kulaala (Tü makaa eesü supüla sukumujüin wanee matüriisü piamaja'apüinrü sha'washa'watüsüka siia palastasü).

Akatkulaajiapana LibreOfficejatü.

Kulaala shiia wanee waneeyaawajia palajatükaa so'ü achikiimaajatü sulu'u tü akatkulaajiapana, ein ekerotunüin tü sulia'akat siia tü anaatakat tü akatkulajaa. Eesü supüla waneepiain aainjaa tü akatkulajaa ee kapülein süka ayaawatia siia eke eein ashajia saa'u kassa Ayaawase.